De voordelen van de 'micro-vennootschap'

Kleine vennootschappen kunnen in België op heel wat bijzondere (fiscale) maatregelen rekenen. Om te bepalen of een vennootschap ‘klein’ was, werd jarenlang   gekeken   naar   artikel   15 van het Wetboek van Vennootschap- pen. Ingevolge een Europese Richtlijn werd vanaf 1 januari 2016 de micro- vennootschap ingevoerd in de Belgi- sche vennootschapswetgeving. Deze micro-vennootschap is voortaan de kleinste  soort  vennootschap,  terwijl de  grenzen voor de  kleine vennoot- schap opgetrokken werden. Welke impact heeft dit op de Belgische ven- nootschappen?

Microvennootschappen zijn vennootschap- pen die geen dochtervennootschap  of moe- dervennootschap zijn en die gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden

•        jaargemiddelde van het personeelsbe- stand: 10;

•        jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700.000,00 euro;

•       balanstotaal:  maximum 350.000,00  euro.

De drempels  voor kleine vennootschappen en waarvan gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer dan één mag overschre- den worden, zijn de volgende :

•        jaargemiddelde van het personeelsbe- stand: 50;

•        jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000,00 euro

•        balanstotaal:  maximum 4.500.000,00 euro.

 

Merk op dat de drempel van 100 werknemers is weggevallen voor de beoordeling van de grootte;  de sociaalrechtelijke regels (onder- nemingsraad) zijn wel ongewijzigd gebleven.

 

Gevolgen  voor de boekhoudpraktijk

De micro-vennootschappen  kunnen van administratieve   vereenvoudigingen   genieten, waaronder de neerlegging van een jaar- rekening volgens micro-schema   met  een beperktere  toelichting  bij de  jaarrekening, wat de neerleggingskosten  van de jaarreke- ning zal drukken.

Door de  verhoging  van  de  grensbedragen voor kleine  vennootschappen,   zullen  ven- nootschappen ook minder vlug verplicht wor- den om een commissaris aan te stellen.

 

Fiscale  gevolgen

Voor  de  beoordeling van de  overschrijding van de criteria wordt er vennootschapsrech- telijk enkel geconsolideerd in hoofde van de moedervennootschappen, en niet in hoofde van de dochtervennootschappen.

Fiscaalrechtelijk wordt van dit principe afge- weken, waardoor voor dochtervennootschap- pen de criteria van het nieuwe artikel 15 nog steeds  op geconsolideerde basis toegepast moeten  worden. Op deze manier kunnen de individuele dochtervennootschappen     fiscaal sneller als groot beschouwd worden dan dit vennootschapsrechtelijk het geval zou zijn.

Bijgevolg is het  mogelijk dat  een vennoot- schap een verkort schema van de jaarreke- ning  mag  neerleggen,  omdat  zij vennoot- schapsrechtelijk als klein beschouwd wordt, terwijl voor de fiscale wetgeving deze ven- nootschap als een grote vennootschap wordt     beschouwd  en  bijgevolg niet  kan genieten van de fiscale voordelen van een KMO-ven- nootschap.

KMO-vennootschappen kunnen genieten van fiscale voordelen, zoals onder meer de verho- ging van de notionele intrestaftrek, geen pro rata-beperking van de afschrijving in het jaar van verkrijging de investering; investerings- aftrek van 8%, aanleggen van een           liquidatie- reserve, e.d.

Een aantal nieuwe fiscale gunstmaatregelen verwijzen uitdrukkelijk naar de micro-onder- neming. Vooreerst is er de belastingvermin- dering voor risicodragende investeringen   in starters. Dit is een soort tax shelter, waar- door   investeerders    een                                   belastingvermindering van 45% krijgen als ze in start-ups investeren.

Bovendien genieten  startende micro-onder- nemingen die minder dan 48 maanden  zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van onder- nemingen, van een gedeeltelijke vrijstelling van  doorstorting van  bedrijfsvoorheffing van 20%. Voor startende KMO’s bedraagt dit percentage 10%.

Conclusie

Met de invoering van de micro-vennootschap en het optrekken van de KMO-drempels komen de administratieve kosten meer in verhouding te staan  tot de grootte  van de betrokken ondernemingen. Naast de impact op de boekhoudkundige verplichtingen heeft deze wijziging ook gevolgen op fiscaal vlak.

 

 

Filip Verbeke

Accountant & belastingconsulent